Do zrealizowania zwrotu należy uzupełnić poniższy formularz – jest on też załączony w postaci PDF w tym miejscu.

………………………………………………………… ………………………………….
/imię i nazwisko oraz adres Kupującego/ /miejscowość data/
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z 2.03.2000r o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
/Dz.U nr 22 poz.271 z późn.zm/ i pkt.12 Regulaminu sklepu internetowego „Fit napoje.pl”, którego
właścicielem jest KGH Polska.
odstępuję od umowy ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
zawartej w dniu ……………………………
Proszę o zwrot kwoty ………………………………………..
Słownie …………………………………………….. przekazem pocztowym na adres …………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
lub na konto bankowe nr …………………………………………….. w Banku ……………………………..
Zwracam, w stanie niezmienionym otrzymany w dniu ………………………………….. towar.
…………………………………………….
/podpis Kupującego/