1. Sklep Internetowy “FITNAPOJE” działa pod adresem www.fitnapoje.pl i jest prowadzony przez KGH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, NIP: 7010405475, REGON: 146997810, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wpłaconym w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000487210,
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego “FITNAPOJE”
3. Każdy Klient korzystający ze Sklepu Internetowego „Fitnapoje” jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego „Fitnapoje”zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


I. Definicje


Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Cena – cena Produktu brutto, umieszczona obok informacji o Produkcie, nieuwzględniająca
Kosztów dostawy Produktu. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od
towarów i usług (VAT);
2. Klient – użytkownik Sklepu, będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą;
3. Kupujący – Klient Sklepu, który zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży Produktów
zgromadzonych w Koszyku;
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej, w tym
zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca skompletowanie listy Produktów;
6. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Produktów na adres podany przez
Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od
towarów i usług (VAT).
7. Produkt – asortyment prezentowany w Sklepie;
8. Płatność – czynność polegająca na zapłacie Ceny za Produkty, zgodnie z Zamówieniem
wraz z Kosztami dostawy, pomniejszonej o ewentualne przyznane Klientowi rabaty i zniżki;
9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której
obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w
związku z tą działalnością;
10. Regulamin – niniejszy Regulamin;
11. Sklep Internetowy “Fit napoje ” (Sklep) – platforma internetowa udostępniona pod
adresem www.fitnapoje.pl, będąca środkiem porozumiewania się na odległość, która
umożliwia Klientom Sklepu zapoznanie się z Produktami, składanie Zamówień oraz zawieranie
Umów Sprzedaży na zasadach i warunkach opisanych w przedmiotowym Regulaminie;
12. Sprzedający – KGH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, NIP: 7010405475, REGON: 146997810, o
kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wpłaconym w
całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000487210,
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środków porozumiewania się na
odległość;
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze
Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez Klienta Produktów.


II. Zasady korzystania ze Sklepu


1. Funkcjonalności dostępne w Sklepie:
a) przeglądanie zawartości Sklepu, w szczególności przeglądanie Produktów i zapoznawanie
się z ich opisem,
b) zamawianie Produktów,
2. W Sklepie dostępne są zdjęcia, opisy, a w przypadku wybranych Produktów także
ich skład.
3. Zdjęcia Produktów dostępne w Sklepie służą wyłącznie ich prezentacji. Klient nie jest
uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek zdjęć lub innych treści dostępnych w Sklepie.
4. Wszelkie zamieszczone w treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są
chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany
Regulaminem jest bezprawne.
5. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie komputera z aktywnym
połączeniem z siecią internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową – Google Chrome,
Safari, Opera lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji, wyłączone
wtyczki typu AdBlock.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Sklepu, jeżeli jest to
spowodowane brakiem odpowiedniego sprzętu lub połączenia internetowego.
7. Klient ma obowiązek korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować
zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności Klient zobowiązuje się do:
a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających
przepisy obowiązującego prawa, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego
lub dobre obyczaje;
b) niepodejmowania działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami
technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu;
c) niepodejmowania działań naruszających prawa Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, w
szczególności Klientów,
d) niekorzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
8. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby funkcjonalność i sprawność
działania Sklepu była jak najlepsza. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie
prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego
funkcjonalności.


III. Składanie Zamówień


1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Sklepu
lub telefonicznie na numer telefonu 511 135 108 lub +48 83 343 34 08.
2. Zamówienia składane za pośrednictwem dostępnego formularza mogą być składane 24 h na
dobę. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 16:00.
3. Podczas składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam z
obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w składanym Zamówieniu.
4. Klient składając Zamówienie powinien dokonać wyboru Produktów, formy zapłaty oraz
formy dostawy a także wskazać miejsce dostawy Produktów.
5. Do złożenia Zamówienie niezbędne jest podsiadanie przez Klienta adresu e-mail lub
aktywnego numeru telefonu.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
e) adres dostawy pod który zostanie dostarczony zakupione przez niego Produkty.
6. Zamówienie niektórych Produktów może być objęte limitem ilościowym. W takim
przypadku gdy podczas kompletowania Zamówienia ilość wybranych przez Klienta Produktów
przekroczy dopuszczalny limit, Klient zostanie poinformowany o maksymalnym
dopuszczalnym limicie w informacji, która automatycznie wyświetli się podczas
kompletowania Zamówienia.
7. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie
odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Umowa Sprzedaży
zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia.
8. Do każdego Zamówienia zostaje przypisany jego indywidualny numer.
9. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Produktów
prezentowanych w Sklepie. W przypadku stwierdzenia niedostępności Produktu zakupionego
przez Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, a w przypadku dokonania
przez Klienta zapłaty ceny, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, organizowania i
odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie oraz wprowadzenia w nich zmian.
Powyższe uprawnienie Sprzedającego nie dotyczy zawartych już umów z Klientami.


IV. Płatność


1. Sprzedający umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za nabyte Produkty za
pośrednictwem Sklepu metodą paypal – szybka płatność online za pośrednictwem płatności
„Przelewy24”, korzystając z kart płatniczych, przelewów natychmiastowych i innych
instrumentów płatniczych – realizacja płatności następuje zazwyczaj w ciągu kilku minut od
jej rozpoczęcia.
2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców
zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych
dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww.
regulaminów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez
dostawców zewnętrznych.


V. Realizacja Zamówienia


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana
przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Stron od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
2. Koszty dostawy ponosi Kupujący wedle cennika wskazanego w trakcie składania
Zamówienia.
3. Produkty dostarczane są wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem
fiskalnym lub fakturą VAT w przypadku, gdy Klient podał informacje niezbędne do jej
prawidłowego wystawienia.
4. Produkty pakowane są pojedynczo lub zbiorczo, w zależności od wybranej opcji przez
Kupującego.


VI. Dostawa Produktów


1. Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego podczas
składania Zamówienia.
2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zakupionych Produktów następowała
niezwłocznie.
3. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem kurierów działających na zlecenie
Sprzedającego.
4. Dostawa Produktów odbywa się zgodnie z regulaminami i innymi dokumentami
związanymi z procesem dostawy obowiązujących w firmach kurierskich.


VII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy


1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Produktów.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem w/w 14-
dniowego terminu, na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bok@kghpolska.pl.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający zwróci Konsumentowi
wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym
Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od
umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodzi się na inne rozwiązanie.
5. Produkt, co do którego Konsument odstąpił od umowy, powinien zostać wysłany nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od
umowy. Zwracane przez Klienta Produkty nie mogą być otwarte, muszą być kompletne,
pełnowartościowe i nieuszkodzone.
6. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.


VIII. Reklamacje


1. W przypadku stwierdzenia wad Produktu Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
a) dane Klienta,
b) numer Zamówienia,
c) opis wady Produktu wraz ze zdjęciami,
d) wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie
ceny, zwrot gotówki).
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest wysłać zgłoszenie reklamacyjne na
adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
biuro@kghpolska.pl
4. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie
14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego, o ile krótszy czas
rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


IX. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest KGH Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, NIP:
7010405475, REGON: 146997810, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych) wpłaconym w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000487210,
2. Dane osobowe podane na formularzu Zamówienia w Sklepie są gromadzone i przetwarzane
zgodnie z Ustawą z dn. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji
złożonych Zamówień oraz informowania o promocjach. Każdy Klient Sklepu ma prawo do
wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.
3. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony prywatności oraz danych osobowych
zostały opisane w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie Sklepu.
X. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana nie
będzie naruszała praw nabytych Klientów. Sprzedawca będzie informował Klientów o
każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed
wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej
stronie Sklepu, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały
przepisy prawa polskiego.